Ngôn ngữ :  

Dịch vụ Thẩm định giá mỏ khoáng sản

Dịch vụ định giá mỏ khoáng sản

http://tdg.com.vn/app/webroot/uploads/files/TDGMKS.jpg


Thẩm định giá mỏ khoáng sản

1. Khái quát
Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản là xác định giá trị thực của một mỏ khoáng sản và có giá trị về trữ lượng có thể khai thác.
Những mỏ khoáng sản được dùng để mua, bán, quyền chọn và góp vốn liên doanh trên cơ sở giá trị tương đối của sự tồn tại và khám phá ra chúng. Giá trị nội tại của một mỏ khoáng sản được khám phá do đó dựa trên những tiềm năng có thể khai thác được. Một thước đo của giá trị tiềm tàng đó là số nguồn lực có thể bỏ ra để khám phá một mỏ khoáng sản khả thi.
Mỏ khoáng sản gồm có 3 loại: mỏ đang nghiên cứu thăm dò, mỏ đã hoàn tất thăm dò, mỏ đã đưa vào khai thác.

2. Mục đích thẩm định giá giá trị mỏ khoáng sản
-  Thẩm định giá để mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên danh, liên kết.
-  Thẩm định giá chuyển đổi chủ quyền tài sản của doanh nghiệp.
-  Thẩm định giá để tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính.
-  Thẩm định giá để đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa.
-  Thẩm định giá để bảo toàn tài sản. 
-  Thẩm định giá để chứng minh tài sản để vay vốn ngân hàng...

3. Phân loại mỏ khoáng sản
-  Mỏ đang nghiên cứu thăm dò
-  Mỏ đã hoàn tất thăm dò
-  Mỏ đã đưa vào khai thác

4. Hồ sơ thẩm định giá mỏ khoáng sản
-  Các tài liệu pháp lý có liên quan đến dự án: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Báo cáo trữ lượng của Hội đồng đánh giá trữ lượng, quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất; quyết định phê duyệt mức phí cấp phép khai thác…
-  Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo tác động môi trường; Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án khai thác mỏ…
-  Các tài liệu liên quan đến triển khai đầu tư của dự án (kế hoạch, tiến độ, sản lượng đã khai thác…)
-  Các tài liệu liên quan đến tài sản đầu tư liên quan đến mỏ (thiết bị, máy móc, dây truyền…)
-  Các tài liệu liên quan đến tài chính – kế toán (báo cáo tài chính kế toán, tổng hợp sản lượng, doanh thu, chi phí…..)
-  Các tài liệu có liên quan khác

Liên hệ với TDG Vietnam để được tư vấn chi tiết - Tel: 04.66755933 - 04.85875295 - 04.35190259